VVDI2 VAG Program Jetta 2012 Keyless Go All Keys Lost

VW Jetta 2012 VDO NEC 2009+ UDS Keyless Go system lost all keys, VVDI2 VAG key programmer prepare key success via OBD. Photo attached.

vvdi2-vag-program-jetta-2012-key-1

vvdi2-vag-program-jetta-2012-key-2

vvdi2-vag-program-jetta-2012-key-3

vvdi2-vag-program-jetta-2012-key-4

vvdi2-vag-program-jetta-2012-key-5

www.vvdishop.com